Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

st. olavs hospital jobber

Sorter etter: -
75+ jobber
 • Vis lignende jobber hos denne arbeidsgiveren
 • Vis lignende jobber hos denne arbeidsgiveren

Job Post Details

Anestesilege - Redningshelikoptertjenesten Ørland i kombinasjon med Anestesiavdelingen St. Olavs hospital - job post

St. Olavs hospital
Trondheim
Fast, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Heltid

Sted

Trondheim

Full stillingsbeskrivelse

Anestesilege - Redningshelikoptertjenesten Ørland i kombinasjon med Anestesiavdelingen St. Olavs hospital Akuttmedisinsk fagavdeling (AMFA) og Anestesiavdelingen, St. Olavs hospitalOm stillingen

Vi søker anestesiolog til en 100 % fast stilling med ansettelse St. Olavs hospital HF, Akuttmedisinsk fagavdeling (AMFA) i
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin og Anestesiavdelingen i Klinikk for anestesi og intensivmedisin. Stillingen innebærer omtrent 50 % arbeid som anestesilege i Redningshelikoptertjenesten Ørland og omtrent 50 % arbeid som overlege ved Anestesiavdelingen St. Olavs hospital.

St. Olavs hospital HF og Klinikk for akutt- og mottaksmedisin er gitt systemansvar for legetjenesten i Redningshelikoptertjenesten Ørland. Med utgangspunkt i avtalen mellom helseforetaket og Forsvaret, vil 330-skvadronen involveres i ansettelsesprosessen. To referanser er ønskelig. Personlig egnethet vil bli utfordret og blir vektlagt.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
28.04.2024
Arbeidsgiver:
St. Olavs hospital
Sted:
Trondheim
Stillingstittel:
Anestesilege
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4789203874

Arbeidsoppgaver

 • Stillingsandelen i Redningshelikoptertjenesten (St. Olavs hospital HF, Klinikk for akutt og mottaksmedisin) utgjør omtrent 50 % av et normalårsverk. Legetjenesten i Redningshelikopteret på Ørland dekkes av 8 leger som rekrutteres fra regionens helseforetak.
 • Stillingsandelen i inhospital anestesi vil være ved Anestesiavdelingen (St. Olavs hospital, Klinikk for anestesi og intensivmedisin), og utgjør omtrent 50 % av et normalårsverk.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Vi søker etter kolleger som trives og evner å arbeide under press, som mener å ha forutsetninger for å kunne bidra til å fatte raske og rasjonelle beslutninger, og som kan vise til meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Som spesialistkompetent lege i anestesi både ved Anestesiavdelingen og Redningshelikopteret på Ørland, vil du være nøkkelperson når gode akuttmedisinske fagmiljøer videreutvikles.
 • Tilpasningsdyktighet, respektfull samhandling med andre profesjoner og grunnleggende positivitet er sentrale ferdigheter som vi skal prege vårt arbeidsmiljø
 • Interesse og erfaring i tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring er en fordel
 • Interesse og erfaring innen forskning er en fordel
 • Klinisk erfaring fra prehospitale tjenester er en fordel
 • Du må være spesialist i anestesiologi (norsk godkjenning)
 • Du må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt

Spesielle forhold

Følgende spesielle forhold gjelder for at ansettelsen skal kunne bli realisert, og er knyttet til samarbeidsavtalen med Forsvaret og de spesielle forutsetningene for sikkerhet og oppdragstyper:

 • Sikkerhetsklarering og plettfri vandel forutsettes
 • Tjenesten kan være utfordrende og krever fysiske forutsetninger
 • 330 skvadronen krever at søker gjennomgår og består redningsteknisk utsjekk før stillingsforholdet formelt påbegynnes.
 • Lokalmedisinsk leder vil også vurdere egnethet før evt. stillingsforholdet påbegynnes.
 • Luftoperatørens krav (begrensning) om øvre aldersgrense er 60 år

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med overenskomsten mellom Spekter og Den norske legeforening
 • Oppstart etter nærmere avtaleAdresse: Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim, NorgeKontaktinformasjon

Jostein Dale
Avdelingssjef AMFA
Telefon: +47 99628244
Åsa Askim
Avdelingssjef Anestesi
Telefon: 72575722
E-post: Asa.Susanne.Askim@stolav.no

Om arbeidsgiveren

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Mangfoldserklæring
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet

St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no

Gellievoetebæjhkoehtimmie

Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din