Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

helsesekretær jobber i Trondheim

Sorter etter: -
2 jobber

Andre har søkt etter:

ledige stillinger

Job Post Details

Helsesekretær - job post

St. Olavs hospital
Trondheim
Vikariat, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Vikariat
 • Heltid

Sted

Trondheim

Full stillingsbeskrivelse

Helsesekretær Avdeling for Øre-nese-hals, St. Olavs hospitalOm stillingen

Vi søker etter deg som er en motivert, engasjert og positiv person som liker faglige utfordringer og høyt tempo. Vi har nå to ledige vikariater som helsesekretær/medisinsk sekretær i Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer, St. Olavs hospital, avdeling for ØNH . Avdelingens sekretærer er organisert i 2 seksjoner - inntakskontor og skrankefunksjon i poliklinikker, men samarbeider på tvers av seksjonene. Vi er lokalisert i Nevrosenteret, har felles sengepost, 2 operasjonsstuer, 2 poliklinikker og en høresentral. I tillegg server vi også høresentral på Orkanger og Brekstad.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
04.07.2024
Arbeidsgiver:
St. Olavs hospital
Sted:
Trondheim
Stillingstittel:
Helsesekretær
Stillinger:
2
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Vikariat
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4830433206
Startdato:
19.08.2024
Sluttdato:
31.12.2024
Del på X
Del på LinkedIn Del på Facebook Del på e-post

Arbeidsoppgaver

 • Mottak og behandling av henvisninger/caser
 • Håndtere og ajourholde ventelister inntak operasjon
 • Betjene telefon/callback for inntak operasjon
 • Mottak av pasienter og pårørende i skranke
 • Besøksregistrering og timebestilling
 • Koordinering av timer
 • Betjening av telefon
 • Pasienttransport
 • Forefallende sekretæroppgaver
 • Andre oppgaver kan være aktuell

Kvalifikasjoner

 • Autorisert Helsesekretær/ medisinsk helsesekretær/ helsefaglig bakgrunn med relevant erfaring/arbeid
 • Ønskelig med erfaring fra oppsett av kirurgiske pasienter
 • Kjennskap til Helseplattformen er ønskelig, men ikke et krav. Opplæring vil bli gitt.
 • Erfaring fra fagene ØNH/Kjeve eller Øye er en fordel

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt
 • Høy arbeidskapasitet
 • Bidra til godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og oversikt
 • Har evne til å jobbe selvstendig og strukturert, ha evne til rask omstilling i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgaver i en svært travel hverdag med mange yrkesgrupper å forholde seg til.

  Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldene overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikring gjennom KLP
 • Trivelig arbeidsmiljø hvor vi samarbeider godt oss i mellom og på tvers av yrkesgrupper.
 • Vi er en blidspent gjeng med ulik alder, erfaring og kompetanse.
 • Vi legger vekt på et inkluderende og godt arbeidsmiljø hvor det er lav terskel for å stille spørsmål og et trygt miljø.
 • Her er det høyt under taket og latteren sitter løst innimellom.Adresse: Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim, NorgeKontaktinformasjon

Nina Anita Helasaunet
Seksjonsleder
Telefon: 72575390

Om arbeidsgiveren

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Mangfoldserklæring
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet

St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no

Gellievoetebæjhkoehtimmie

Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din