Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

helsesekretær jobber

Sorter etter: -
50+ jobber
 • Vis lignende jobber hos denne arbeidsgiveren

Andre har søkt etter:

ledige stillinger

Job Post Details

Helsesekretær/ Medisinsk sekretær - job post

St. Olavs hospital
Trondheim
Vikariat, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Vikariat
 • Heltid

Sted

Trondheim

Full stillingsbeskrivelse

Helsesekretær/ Medisinsk sekretær Kirurgisk klinikk - Avdeling pasientlogistikk, St. Olavs hospitalOm stillingen

Har du lyst til å bli vår nye merkantile medarbeider ved Kar kirurgisk poliklinikk? Vi har et ledig svangerskapsvikariat med oppstart 1 september 2024, med varighet ut august 2025.

Er du utdannet Helsesekretær/medisinsk sekretær, gjerne med erfaring fra Helseplattformen, så er vi interessert i å snakke med deg.

Er du selvstendig, med pågangsmot, vil du kunne bli del av et hektisk og hyggelig arbeidsmiljø, der samarbeid med de ulike yrkesgruppene har stor fokus.
Arbeidsoppgavene er mange og spenner seg fra skranke arbeid og timeoppsett, til telefoni og ventelistearbeid.

Er dette noe for deg, tar vi gjerne imot din søknad.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
04.08.2024
Arbeidsgiver:
St. Olavs hospital
Sted:
Trondheim
Stillingstittel:
Helsesekretær / Medisinsk sekretær
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Vikariat
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4834548570
Del på X
Del på LinkedIn Del på Facebook Del på e-post

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene består av skrankearbeid, der besøksregistrering og timeoppsett vil være en stor del av arbeidsoppgavene
 • Epikrisearbeid og etterarbeid etter pasientopphold
 • Betjening av telefonen til Kirurgisk klinikks ekspedisjon og poliklinikkene
 • Administrering av ventelister og kvalitetssikring
 • I forbindelse med ventelisteadministreringen er det en fordel at du har kunnskap om pasientforløp og pakkeforløp

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet helsesekretær med autorisasjon eller medisinsk sekretær
 • Du må ha gode ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Du har gode språk- og skrivekunnskaper
 • Du har gode IKT-kunnskaper, gjerne innen sykehusinterne systemer

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjonsevne
 • Profesjonell holdning og serviceinnstilling overfor pasienter og pårørende
 • Du er god på samarbeid på tvers av yrkesgrupper
 • Du liker å jobbe selvstendig, men er samtidig en del av teamet
 • Du er pliktoppfyllende og nøyaktig
 • Du er lojal og ansvarsbevisst i yrkesutøvelsen din
 • Du bidrar til et godt samhold og trivsel på arbeidsplassen
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling
 • Hyggelige kollegaer
 • Et spennende arbeidsområde med store muligheter til å lære mye nytt
 • Medlemskap i offentlig pensjonsordning i KLP, med gode forsikringsordninger og banktjenester
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomstAdresse: Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim, NorgeKontaktinformasjon

Tove-Kristin Løvhaug
Seksjonsleder
Telefon: 72571889

Om arbeidsgiveren

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Mangfoldserklæring
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet

St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no

Gellievoetebæjhkoehtimmie

Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din