Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

epidemiologi jobber

Sorter etter: -
5 jobber

Job Post Details

Regional smittevernoverlege - job post

St. Olavs hospital
Trondheim
Fast, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Heltid

Sted

Trondheim

Full stillingsbeskrivelse

Regional smittevernoverlege Regionalt kompetansesenter for smittevern, St. Olavs hospitalOm stillingen

Vi søker regional smittevernoverlege for vårt Regionale kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge.

Smittevern i helsetjenesten er en praktisk, evidensbasert tilnærming for å forebygge at pasienter og personell får infeksjoner. Godt og effektivt smittevern krever tiltak og bidrag i alle nivåer, fra myndighetene til kommune- og spesialisthelsetjeneste, personell med og uten pasientkontakt, og pasienter. Dette gjør smittevern til et unikt fagområde innenfor kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet, smittevern har relevans for alle!

Regionalt kompetansesenter for smittevern koordinerer smittevernarbeidet i Helse Midt-Norge. Kompetansesenteret bistår helseinstitusjoner i det regionale helseforetaket ved å gi råd innenfor smittevern, overvåke utvalgte infeksjoner, og deltakelse i oppklaring av utbrudd i samarbeid med Folkehelseinstituttet.
St. Olavs hospital er tildelt ansvar for kompetansesenteret som har to overleger og to regionale smittevernrådgivere. Kompetansesenteret er en del av Seksjon for smittevern i Fagavdelingen.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
26.04.2024
Arbeidsgiver:
St. Olavs hospital
Stillingstittel:
Regional smittevernoverlege
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4789287928

Arbeidsoppgaver

Ditt hovedansvar som regional smittevernoverlege er å faglig lede kompetansesenteret og påse at kompetansesenteret driftes jamfør Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten.

I praksis betyr det at arbeidsoppgavene omfatter:

 • Fylle stillingen jamfør krav i forskriften
 • Være rådgiver for Helse Midt-Norge RHF
 • Utarbeide og følge opp relevante planverk som:
  • Regional smittevernplan
  • Regional helseberedskapsplan
  • Tuberkulosekontrollprogram
 • Besøke og samhandle med helseinstitusjoner i regionen ved behov for rådgivning og bistand
 • Samarbeide med regionale kompetansesentre for smittevern i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst, samt Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet
 • Være bidragsyter ved utforming av regionale og nasjonale veiledere
 • Stimulere til og aktivt delta i forskning og prosjektarbeid
 • Oppklare og/eller koordinere utbrudd i samarbeid med Folkehelseinstituttet
 • Delta i undervisning av studenter

Vi søker kandidater med følgende bakgrunn og kompetanse:

Fortrinnsvis bakgrunn som spesialist eller kort tid igjen av spesialisering i medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin, eller samfunnsmedisin. Annen relevant bakgrunn kan vurderes.

 • Interesse for smittevern, kvalitetssikringsarbeid, statistikk og epidemiologi. Erfaring innen smittevernarbeid vil bli vektlagt
 • Beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og initiativrik
 • Løsningsorientert med gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Et fagmiljø med dyktige og kunnskapsrike kolleger lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Rom for faglig utvikling og nettverksbygging
 • Lønn i henhold til overenskomst
 • Gode bank, pensjons og forsikringsordninger
 • Fleksibelt arbeidssted ut fra hvor aktuelle kandidater bor

Dersom du som søker bor i andre deler av landet kan vi gjennomføre første intervjurunde digitalt.
Adresse: Olav Kyrres gate 10, 7030 Trondheim, NorgeKontaktinformasjon

Nicola Isabelle Kols
Seksjonsleder - lege
Telefon: 948 17 269
E-post: nicola.isabelle.kols@stolav.no

Om arbeidsgiveren

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Mangfoldserklæring
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet

St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no

Gellievoetebæjhkoehtimmie

Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din