Vil du bli vår nye Aktivitetsterapeut ?

Øygarden kommune
-
Norge

Kort om stillinga

På Tednebakkane omsorgssenter i Øygarden er det nyleg oppretta stilling som aktivitetsterapeut. Tednebakkane har 48 plassar både innan somatikk og demens, korttid og langtid, dagsenterdrift for heimebuande og fleire omsorgsbustadar. Bebuarane på omsorgssenteret deltek så langt råd er på fellesaktiviteter på dagsenteret.

Målet med å tilsetja aktivitetsterapeut på er å auka aktivitetstilbodet for bebuarane og styrka den enkelte sin livskvalitet.

Det er ein førestnad at terapeuten arbeider utover ettermiddag /kveld og helg ved behov.

Kvalifikasjonar for stillinga

Minimum 3-årig høgskule

Ønskjeleg med kompetanse innan ergoterapi og/eller musikkterapi

Gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg

Personlege egenskaper

Ansvarsfull og trygg

Positiv og blid

Raus og ærleg

Evne til nytenking og nyskaping

Fagleg sterk og engasjert

Fleksibel, sjølvstendig og evne til samarbeid

Me tilbyr

Ansvar og høve til å forma ein arbeidsplass i tråd med sentrale og lokale føringar

Arbeidsmiljø med faglege ambisjonar

Høve til kompetanseutvikling

Gode pensjons- og forsikringsordningar

Søknad

Øygarden kommune ber alle søkjarar å søkja på stillingar elektronisk. For ytterlegare informasjon og rettleiing kring

søknadsprosessen ta kontakt med servicetorget på tlf: 56 38 20 00.

Arbeidstakarar vert tilsette i kommunen på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtaler.

Medlemskap i pensjonsordning hos KLP eller SPK. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Øygarden

kommune er IA- verksemd.

Me gjer merksam på at jfr. Offentlighetsloven § 25 kan opplysningar om søkjar vert gjort offentleg sjølv om søkjar har

oppmoda til ikkje verta ført opp i postjournal. Søknad om å verta unnateke offentligheita må vere grunngjeven. Dersom

søknaden ikkje vert teken til følgje vil søkjar verta varsla om dette.

Rett kopi av attestar og vitnemål skal ikkje sendast inn, men vert teken med ved evt. intervju.

NAV.no - 30+ dager siden - original jobb