Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

for ungdom jobber i Kristiansund

Sorter etter: -
5 jobber

Andre har søkt etter:

under 18 år

Job Post Details

Seksjonsleiar BUP Kristiansund - 2 års vikariat - job post

Helse Møre og Romsdal
Kristiansund
Vikariat
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Vikariat

Sted

Kristiansund

Full stillingsbeskrivelse

(i ny fane)


Om stillinga


Lyst å jobbe saman med oss for ein bedre kvardag for barn og unge?

Vår dyktige medarbeidar har fått ansvar for eit stort digitaliseringsprosjekt i regionen, og vi søker derfor etter vikar for seksjonsleiar ved Poliklinikken i Kristiansund (BUP). Oppstartdato 01.09.2024, eller etter nærare avtale med avdelingssjef.

Psykisk helsevern for barn og unge er samansett av Poliklinikkar i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund (BUP) og ein døgnseksjon.

Poliklinikken i Kristiansund er organisert i tverrfaglege team: akutt/ambulant team, nevropsykiatrisk team, småbarnsteam og generalistteam. Vi tilbyr spesifikke behandlingstilbod som til dømes FBT, TF-CBT, EMDR og PEF, og har eit godt utvikla pasient- og pårørandeopplæringstilbod. Avdelinga har faglege nettverk på tvers av poliklinikkane i forhold til psykose, eteforstyrringar, vald og overgrep, personlegdomsproblematikk og akuttarbeid.
Poliklinikken vår har eit ivaretakende og godt arbeidsmiljø, med mykje godt humør og arbeidsglede.

Samarbeid med kommunehelsetenesta og oppvekstsektoren er organisert i Barn og unges helseteneste. Du kan lese meir om denne spennande nysatsninga her:
https://www.helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdom/barn-og-unges-helseteneste


Vi ber om at dokumentasjon på utdanning og andere relvante dokument blir lasta opp som vedlegg til CV/søknad

Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

07.08.2024

Arbeidsgivar:

Helse Møre og Romsdal HF

Stad:

Kristiansund

Stillingstittel:

Seksjonsleiar BUP Kristiansund - 2 års vikariat

Stillingar:

1

Heiltid / Deltid:

Heiltid

Tilsetjingsform:

Vikariat

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4826943621

Startdato:

01.09.2024

Sluttdato:

31.08.2026


Arbeidsoppgåver

 • Personalansvar for ei tverrfagleg samansett gruppe av tilsette
 • Økonomi og budsjettansvar for seksjonen
 • Ansvar for den faglege utviklinga i seksjonen
 • Ansvar for drift og god ressursutnytting i seksjonen
 • Andre delegerte oppgåver frå avdelingssjef
 • Leiaren skal vere ein del av leiargruppa i avdeling Psykisk helsevern for barn og unge
 • Noko reiseverksemd må påreknast

Kvalifikasjonar

 • Minst 3-årig relevant høgskuleutdanning
 • Legar/psykologar oppfordrast spesielt til å søkje
 • God kjennskap til fagfeltet
 • Nødvendig med leiarerfaring og gjerne leiarutdanning
 • Ønskeleg med erfaring frå spesialisthelsetjenesta og/eller erfaring frå psykisk helsearbeid/helsevern for barn og ungdom eller anna relevant erfaring frå arbeid med tenester til barn og unge
 • Personlege eigenskapar som passar stillinga blir sterkt vektlagt ved tilsetting

Personlege eigenskapar

iVi søkjer deg som

 • har gode evner til samarbeid og dialog
 • jobbar sjølvstendig samtidig som du trivst i eit team
 • er motivert for å bidra til fagutvikling og endring i organisasjonen
 • har evne til å skape engasjement, motivasjon og arbeidsglede for dine tilsette
 • har arbeidshelse til å stå i ein jobb som tidvis er krevjande
 • er strukturert og effektiv og prioriterer godt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
 • Deltaking i ei erfaren leiargruppe som støtter og motiverer kvarandreAdresse:
Kristiansund Hospital, Herman Døhlens vei 1, 6508 Kristiansund, Norge
(i ny fane)

Kontaktinformasjon

Jenny Irene Raftevold Lyngstad
Avdelingssjef
Telefon:
41 27 46 20
E-post:
jenny.raftevold.lyngstad@helse-mr.no

Om arbeidsgivaren

Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Sjukehusa i HMR er i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for innflytting våren 2025. I Kristiansund vert det vidare eit breidt spesialisthelsetenestetilbod med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi. I tillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Det vert lagt til rette for gode og inkluderande arbeidsmiljø prega av openheit og respekt. Vi vil at våre tilsette skal spegle mangfaldet i befolkninga. Difor oppmodar vi alle som er kvalifiserte til å søkje hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det same gjeld om du har hatt eit lengre opphald i arbeidslivet. Helse Møre og Romsdal er underlagt offentleglova. Vi arbeidar for meiroffentlegheit, og søkarlista til stillinga kan bli offentleggjort. Ein kan be om unntak frå offentleg søkarliste. Unntak skal grunngjevast frå søkar si side. Arbeidsgivar vil vurdere ei slik oppmoding, og søkar vert kontakta om oppmodinga ikkje vert tatt til følgje.

Uansett kva stilling du vert tilsett i, så skal vi bidra til at du får utvikle deg og kompetansen din. Bli med på laget! For meir informasjon om helseføretaket, sjå Helse Møre og Romsdal

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din